ARCHIWUM

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake jest instytucją podlegającą Polskiemu Instytutowi Kultury i Nauki w Orchard Lake. Archiwum gromadzi dokumentację instytucji wchodzących w skład Orchard Lake Schools a także posiada zbiory organizacji i parafii polonijnych oraz kolekcje osób prywatnych.

Częściowy inwentarz zbiorów udostępnianych przez Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, dostępny jest na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

Wskazówka jak dotrzeć do inwentarza zbiorów:

  • otworzyć stronę www.szukajwarchiwach.gov.pl
  • otworzyć zakładkę select the Archive i z listy wybrać Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
  • otworzyć zakładkę list of groups

Po wybraniu danych materiałów, należy skontaktować się z archiwum mailowo lub telefonicznie i zamówić skan wybranych dokumentów. Można również korzystać z archiwum na miejscu, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Kontakt
Central Archive of Polonia
3535 Commerce Road
Orchard Lake, MI 48324
Phone: 248-932-9312
Email: archive@orchardlakeschools.com
Archiwista s. Genowefa Potaczała MChR

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake nie prowadzi badań genealogicznych.

Sugerujemy kontakt z:
Polish Genealogical Society of Michigan www.pgsm.org
lub
Polish Genealogy and Family History www.mipolonia.net

ARCHIVES

The Central Archives of the Polish Diaspora in Orchard Lake is an institution subordinate to the Polish Institute of Culture and Research in Orchard Lake. The archive collects documentation of the Orchard Lake Schools institutions, and collections of Polish organizations and parishes as well as collections of private individuals.

A partial inventory of the collections available at the Central Archives of the Polish Diaspora in Orchard Lake is available on the website https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

Direction on how to get to the collections inventory:

  • open the page www.szukajwarchiwach.gov.pl
  • open the select the Archive tab and from the list Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
  • open the list of groups tab

After selecting the materials, please contact the archive by e-mail or by phone and order a scan of the selected documents. You can also use the archive on site, after prior appointment.

Contact
Central Archive of Polonia
3535 Commerce Road
Orchard Lake, MI 48324
phone: 248-932-9312
e-mail: archive@orchardlakeschools.com
Archivist Sr. Genowefa Potaczala MChR

The Central Archives of the Polish Diaspora in Orchard Lake do not conduct genealogical research.

We suggest contacting:
Polish Genealogical Society of Michigan www.pgsm.org
or
Polish Genealogy and Family History www.mipolonia.net


How can we help?

Questions, requests, comments?

Please fill out the form and our team will get back to you soon!